CODE Tính diện tích tam giác

 1. Tác giả: Đôn Bá Đạo | Gửi trong : Lập trình hướng đối tượng ,C++ | Lúc: 13 Tháng ba 2013 | Lượt xem: 724

  Đôn Bá Đạo Administrator

  # include <stdio.h> # include <conio.h> # include <math.h> void main() { int a,b,c; float p; printf("\nnhap 3 canh cua tam...

  PHP:
  # include <stdio.h> 
  # include <conio.h> 
  # include <math.h> 
  void main() 

      
  int a,b,c;  
          
  float p
      
  printf("\nnhap 3 canh cua tam giac:a,b,c"); 
      
  scanf("%d %d %d",&a,&b,&c); 

       
  p=(a+b+c)/
    
       if ((
  a+b>c)|| (a+c>b)||(b+c>a)) 
      { 
          
  printf("\ndien tich tam giac la:s= %f\n",sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))); 
      } 
      else 
      { 
          
  printf("\nday ko pai 3 canh tam giac:"); 
      } 
      
  getch  (); 
 2. PHP:
  #include <iostream.h>
  #include <math.h>
  float a,b,c,d,p,s;
  void kiemtra(int a,int b,int c/*kiem tra xem so nhap vao co thoa man la 1 tam giac hay khong*/
  {
        if(
  a==&& b==|| c==0)
           
  cout<<"So 0, khong tao ra tam giac";
           else
           if (
  a+b<&& b+c<&& a+c<b)
              
  cout<<"So ban nhap khong la tam giac";
           else
               
  cout<<"So ban nhap la tam giac thuong";
          return;
  }
  void tinhsop(int a,int b,int c,int p)
  {
       
  p=(a+b+c)/2;
       
  cout<<"\nSo P cua chuong trinh la: "<<p;
  }
  void dientich (int p,int a,int c,int b,int s)
  {
   
  s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
   
  cout<<"\nDien tich tam giac la: "<<s;
  }
  void main()
  {
       
  cout<<"Nhap so a: ";cin>>a;
       
  cout<<"Nhap so b: ";cin>>b;
       
  cout<<"Nhap so b: ";cin>>c;
       
  kiemtra(a,b,c);
       
  tinhsop(a,b,c,p);
       
  dientich(a,b,c,s,p);
  }
  bài này có điều kiện xét tính chất tam giác đây
 3. bài thứ 2 của ai làm vậy, dán vô c++ sai có 26 lổi à.
 4. ^
  test lại đi. có 2 lỗi à má..
  nãy đang làm mama kiu ra ngoài nên chưa test :ym
  h test lại đi
 5. dài qá đéo nhớ
 6. chủ yếu là chú phải hiểu thui. chứ nhá cũng chả được đâu :|
  mấy bài tạm tạm này còn dc, chứ dài xíu nữa là vô phương luôn đó
 7. hai bài không use được, hok thank, há há :im:
 8. đã test và chạy rất thành công nha :-< :tuc
 9. Mạn phép chuyển bài này sang Pascal nha:
  PHP:
  program dien_tich_tam_giac;
  uses crt;
  var 
  a,b,c,p:real;
  begin
     clrscr
  ;
     
  writeln('Nhap do dai ba canh tam giac : ');
     
  write('a : ');readln(a);
     
  write('b : ');readln(b);
     
  write('c : ');readln(c);
     
  p:=(a+b+c)/2;
     if (
  a=0) or (b=0) or (c=0then writeln('Ba so vua nhap khong phai do dai ba canh tam giac')
      else if (
  a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>athen
             writeln
  ('Dien tich tam giac la : ',sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)):5:2)
              else 
  writeln('Ba so vua nhap khong phai la do dai ba canh tam giac');
     
  readln
  end
  .
  Đã test. Nếu bạn nào test có lỗi thì báo giùm nha.

Chia sẽ bài viết Tính diện tích tam giác qua: